HTG-39: ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (13)

Recent Pages : 1  2  3   5  6  7  8  9  10 11 12 13 14151617181920 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ĐƯỜNG ĐẾN AN BÌNH THẬT SỰ (13)

Tác giả: Đức Đat Lai Lạt Ma
Chuyển ngữ: Tuệ Uyển

Phát triển việc quan tâm cho người khác, nghĩ về họ như một bộ phận của chúng ta, sẽ đem đến sự tự tin, làm giảm thiểu cảm giác của chúng ta về nghi ngờ và thiếu tin tưởng, và có thể làm cho chúng ta phát triển một tâm thức tĩnh lặng.

 

Developing concern for others, thinking of them as part of us, brings self-confidence, reduces our sense of suspicion and mistrust, and enables us to develop a calm mind.
Hòa bình và hòa hiệp tôn giáo hình thành qua hành động, không phải qua cầu nguyện và những mong ước tốt đẹp. Nhằm để hiện thực bằng hành động, nhiệt tình là rất quan trọng, và nhiệt tình đến từ việc làm rõ ràng mục tiêu của chúng ta và khả năng của việc hoàn thành điều ấy. Ở đây, chúng ta cần giáo dục giới trẻ về mục tiêu tối hậu của chúng ta,nền hòa bình trên thế giới, và vấn đề hoàn thành việc ấy bằng việc trau dồi niềm hòa bình nội tại trong chính chúng như thế nào. Peace and religious harmony come about through taking action, not necessarily through making prayers and good wishes. In order to carry action out, enthusiasm is very important, and enthusiasm comes from being clear about our goal and the possibility of our fulfilling it. Here, we need educate young people about our ultimate goal, peace in the world, and how to fulfil it by cultivating inner peace within themselves.
Tôi có hy vọng lớn lao rằng thế giới có thể trở thành một nơi tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, vô tư hơn trong thế kỷ 21.  Từ kinh nghiệm riêng của tôi, lúc 16 tuổi tôi mất tự do, 21 tuổi tôi mất quê hương và trong hơn 50 năm qua tôi đã đối diện tất cả những loại khó khăn, nhưng tôi không bao giờ đánh mất hy vọng. Những người Tây Tạng chúng tôi nói rằng, ‘Chín lần ngả xuống, Chín lần tự đứng dậy.’ I have great hopes that the world may become a better, more peaceful, more equitable place in the twenty-first century. From my own experience, at 16 I lost my freedom, at 24 I lost my country and for the last more than 50 years have faced all sorts of problems, but I have never given up hope. We have a Tibetan saying, ‘Nine times fall down, Nine times pick yourself up.’
Như những con người, tất cả chúng ta giống nhau. Chúng ta có sự thông minh tuyệt vời, là thứ đôi khi tạo ra những rắc rối cho chúng ta, nhưng khi được tác động bởi nhiệt tình có thể là rất xây dựng. Trong phạm vi này, chúng ta cần biết ơn giá trị của việc có những nguyên tắc đạo đức. As human beings we are all the same. We have this marvelous intelligence, which sometimes creates problems for us, but when influenced by warm-heartedness can be very constructive. In this context we need to appreciate the value of having moral principles.
Giống tất cả những người khác, tôi cũng có tiềm năng của sự bạo động; tôi có sự sân hận trong tôi. Tuy nhiên, tôi cố gắng nhắc nhở tôi rằng sân hận là một cảm xúc tiêu cực. Tôi tự nhắc nhở tôi là những nhà khoa học bây giờ nói rằng sân hận là tệ hại cho sức khỏe của chúng ta; nó gậm nhấm hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Thế nên, sân hận tàn phá niềm hòa bình của tâm thứcsức khỏe thân thể chúng ta. Do vậy, chúng ta không nên xem nó như tự nhiên hay một thân hữu. Like anyone else, I too have the potential for violence; I too have anger in me. However, I try to recall that anger is a destructive emotion. I remind myself that scientists now say that anger is bad for our health; it eats into our immune system. So, anger destroys our peace of mind and our physical health. We shouldn’t welcome it or think of it as natural or as a friend.
Tình cảm và một tâm tĩnh lặng là quan trọng đối với chúng ta. Một tâm tĩnh lặng tốt cho sức khỏe thân thể của chúng ta, nhưng cũng có thể cho chúng ta sử dụng trí thông minh của chúng ta một cách đúng đắn và để thấy mọi thứ một cách thực tiển hơn. Tình cảm cũng rất quan trọng bởi vì nó đối kháng với sân hận, thù ghét và nghi ngờ vốn có thể ngăn trở tâm thức chúng ta thể hiện chức năng một cách rõ ràng. Affection and a calm mind are important to us. A calm mind is good for our physical health, but it also enables us to use our intelligence properly and to see things more realistically. Affection too is important because it counters anger, hatred and suspicion that can prevent our minds from functioning clearly.
Tử tế và trái tim tốt lành là nền tảng cho sự thành công trong kiếp sống này, cũng như tiến trình trên con đường tâm linh, và việc hoàn thành những nguyện vọng của chúng ta. Nhu cầu của chúng ta cho những việc này là không giới hạn với bất cứ thời gian, nơi chốn, xã hội hay nền văn hóa đặc thù nào. Kindness and a good heart are the foundation for success in this life, progress on the spiritual path, and the fulfillment of our aspirations. Our need for them is not limited to any specific time, place, society, or culture.
Thế giới chúng tađời sống chúng ta đã trở thành liên hệ hổ tương ngày càng tăng, thế nên, khi người láng giềng chúng ta bị tổn hại, thì nó cũng tác động đến chúng ta. Do vậy, chúng ta phải từ bỏ những khái niệm lỗi thời về “bọn họ” và chúng ta và hãy nghĩ về thế giới chúng ta nhiều hơn trong dạng thức của một “CHÚNG TA” rộng lớn, một gia đình nhân loại vĩ đại hơn. Our world and our lives have become increasingly interdependent, so when our neighbour is harmed, it affects us too. Therefore we have to abandon outdated notions of “them” and “us” and think of our world much more in terms of a great “US”, a greater human family.
Đạt được việc kiểm soát đối với những xu hướng tiêu cực qua thực tập tỉnh thức và nguyên tắc đạo đức với việc quan tâm đến thân thể, lời nói và tâm ý của chúng ta, giúp chúng ta thoát khỏi sự náo động nội tại vốn sinh khởi một cách tự động khi thái độ của chúng ta mâu thuẩn với những ý tưởng của chúng ta. Thay thế cho sự náo động này là sự tự tin, trung thực, và chân giá trị – những phẩm chất quả cảm mà tất cả nhân loại đều ngưỡng mộ một cách tự nhiên.

 

Gaining mastery over our destructive propensities, through the exercise of awareness and self-discipline with regard to our body, speech, and mind, frees us from the inner turmoil that naturally arises when our behaviour is at odds with our ideals. In place of this turmoil come confidence, integrity, and dignity – heroic qualities all human beings naturally aspire to.
So với tỉ lệ của sự sống trong vũ trụ, đời sống của một con người không hơn một điểm nhỏ. Mỗi chúng ta chỉ là một kẻ viếng thăm hành tinh này, một vị khách, người sẽ chỉ ở lại trong một thời gian giới hạn. Có gì ngu ngơ hơn khi chỉ dành thời gian ngắn ngủi ấy để cô đơn, đau buồn hay trong xung đột với những người đồng hành của chúng ta? Tốt hơn nhiều, một cách chắc chắn, nếu sử dụng thời gian ngắn ngủi của chúng ta ở đây để sống một đời sống đầy đủ ý nghĩa, được làm phong phú bởi ý nghĩa của sự nối kết với những người khác và phụng sự cho tất cả. Given the scale of life in the cosmos, one human life is no more than a tiny blip. Each one of us is a just visitor to this planet, a guest, who will only stay for a limited time. What greater folly could there be than to spend this short time alone, unhappy or in conflict with our companions? Far better, surely, to use our short time here in living a meaningful life, enriched by our sense of connection with others and being of service to them.
Vận mạng tốt đẹp của chúng ta tùy thuộc vào sự hợp táccống hiến của những người khác. Mỗi khía cạnh trong sự hiện hữu cát tường của chúng ta là nhờ sự hoạt động cần mẫn từ những người khác. Khi chúng ta nhìn chung quanh chúng ta vào những tòa nhà chúng ta sinh sống và làm việc, những con đường chúng ta di chuyển, và áo quần chúng ta mặc, hay thực phẩm chúng ta ăn, thì chúng ta phải biết rằng tất cả những thứ ấy được những người khác cung cấp. Không có thứ nào hiện hữu cho chúng ta sử dụng và hữu dụng cho chúng ta mà không nhờ vào sự tử tế của rất nhiều người mà chúng ta không thể biết. Our good fortune is dependent upon the cooperation and contributions of others. Every aspect of our present well-being is due to hard work on the part of others. As we look around us at the buildings we live and work in, the roads we travel, the clothes we wear, or the food we eat, we have to acknowledge that all are provided by others. None of them would exist for us to enjoy and make use of were it not for the kindness of so many people unknown to us.
Chúng ta, quý vị có thể nói, “bị tẩy não” vào trong việc nghĩ rằng tiền bạc là cội nguồn của hạnh phúc, trong những gì chúng ta thật sự cần biết là sự hòa bình nội tại là điều gì đến từ bên trong. We are, you might say, “brainwashed” into thinking that money is the source of happiness, while what we really need to know is that inner peace is something that comes from within.
Mỗi buổi sáng khi thức dậy,  tôi hồi hướng đến việc giúp đở người khác để tìm sự hòa bình trong tâm hồn. Rồi thì, khi tôi gặp mọi người, tôi nghĩ họ như những người bạn lâu dài; tôi không xem họ như những người xa lạ. Every morning when I wake up, I dedicate myself to helping others to find peace of mind. Then, when I meet people, I think of them as long term friends; I don’t regard others as strangers.

 

Nhiều nhân tố vốn chia rẻ chúng ta thật sự thiển cận nhiều hơn là những thứ chúng ta cùng chia sẻ. Mặc cho tất cả những thứ phân biệt chúng tachủng tộc, ngôn ngữ, giới tính, sự thịnh vượng, v.v… – nhưng liên hệ đến căn bản con người thì tất cả chúng ta đều bình đẳng. The many factors which divide us are actually much more superficial than those we share. Despite all of the things that differentiate us – race, language, religion, gender, wealth and so on – we are all equal concerning our fundamental humanity.
Những người trẻ, những người giám hộ tương lai của chúng ta, phát triển một tâm tỉnh giác mạnh mẽ về sự vô ích của bạo động và chiến tranh là rất quan trọng.  Chúng ta có thể học hỏi những tấm gương của Thánh Gandhi và Martin Luther King, rằng bất bạo động là cách tốt nhất để bảo đảm nền hòa bình bền lâu.  Vì thế kỷ 20 là thế kỷ của bạo động, cho nên chúng ta hãy làm cho thế kỷ 21 là thế kỷ của đối thoại. It is vital that young people, the guardians of our future, develop a strong awareness of the futility of violence and war. They can learn from the examples of Mahatma Gandhi and Martin Luther King, Jr., that non-violence is the best way to ensure peace in the long term. Because the twentieth century was a century of violence, let us make the twenty-first a century of dialogue.
Phẩm chất của mọi thứ chúng ta làm: những hành vi thân thể, những hoạt động của lời nói, và ngay cả những hành hoạt của tâm ý, thì tùy thuộc vào động cơ của chúng ta. Đó là tại sao thật quan trọng để thẩm tra lại động cơ của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Nếu chúng ta trau dồi sự tôn trọng người khác và động cơ của chúng tachân thành, nếu chúng ta phát triển một sự quan tâm chân thật cho sự cát tường của người khác, thế thì tất cả những hành động của chúng ta sẽ là tích cực. The quality of everything we do: our physical actions, our verbal actions, and even our mental actions, depends on our motivation. That’s why it’s important for us to examine our motivation in our day to day life. If we cultivate respect for others and our motivation is sincere, if we develop a genuine concern for others’ well-being, then all our actions will be positive.
Sự thực tập nhẫn nại giúp chúng ta chống lại sự đánh mất tâm hiện tại. Nó có thể cho chúng ta duy trì sự tĩnh lặng, ngay cả khi hoàn cảnh thật sự khó khăn. Nó cho chúng ta một sự hòa bình nội tại nào đấy, và nhờ đấy cho phép chúng ta một sự tự kiểm soát hạn chế, thế nên chúng ta có thể lựa chọn đáp ứng lại với các hoàn cảnh trong một thái độ thích đángthương yêu, hơn là bị lèo lái bởi những cảm xúc phiền não. The practice of patience guards us against losing our presence of mind. It enables us to remain undisturbed, even when the situation is really difficult. It gives us a certain amount of inner peace, which allows us some self-control, so that we can choose to respond to situations in an appropriate and compassionate manner, rather than being driven by our disturbing emotions.
Nhiệt tình tăng cường sự tự tin của chúng ta – giúp chúng ta không tự tin mù quáng, nhưng là ý nghĩa của sự tự tin dựa trên lý trí. Khi chúng ta có điều này, thì chúng ta có thể hành động một cách minh bạch, không có gì phải dấu diếm! Giống như thế, nếu chúng ta trung thực, thì cộng đồng sẽ tin tưởng chúng ta. Sự tin tưởng mang đến tình bạn, như một kết quả của điều chúng ta luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Cho dù chúng ta nhìn bên phải hay bên trái, thì chúng ta sẽ luôn luôn có thể mĩm cười. Warm-heartedness reinforces our self-confidence – giving us not a blind confidence, but a sense of confidence based on reason. When you have that you can act transparently, with nothing to hide! Likewise, if you are honest, the community will trust you. Trust brings friendship, as a result of which you can always feel happy. Whether you look to the right or the left, you will always be able to smile.
Mỗi người đang già đi, đấy vốn là một tiến trình tự nhiên. Thời gian đang đi tới một cách liên tục, từng giây từng phút. Không điều gì có thể làm nó dừng lại, nhưng điều chúng ta có thể làm là sử dụng thời gian của chúng ta một cách thích đáng; điều đó là do ta. Cho dù chúng tatin tưởng trong một truyền  thống tâm linh hay không, thì chúng ta cũng cần sử dụng thời gian của chúng ta một cách đầy đủ ý nghĩa. Nếu trải qua  hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, chúng ta đã sử dụng thời gian của chúng ta trong một cách đầy đủ ý nghĩa – thì khi ngày cuối cùng đến, chúng ta sẽ vui vẻ, chúng ta sẽ không có gì để hối hận. Every one of us is getting older, which is a natural process. Time is constantly moving on, second by second. Nothing can stop it, but what we can do is use our time properly; that is in our hands. Whether we believe in a spiritual tradition or not, we need to use our time meaningfully. If over days, weeks, months and years, we have used our time in a meaningful way – when our last day comes, we’ll be happy, we’ll have no regrets.

Top of Form

Bottom of Form

 

Từ ái, bi mẫn, ân cầnbao dung là những phẩm chất thông thường của tất cả những tôn giáo lớn, và cho dù chúng ta có theo một tôn giáo nào hay không, thì lợi ích của từ áiân cầnrõ ràng với tất cả mọi người. Love, kindness, compassion and tolerance are qualities common to all the great religions, and whether or not we follow any particular religious tradition, the benefits of love and kindness are obvious to anyone.
Trong những hoàn cảnh nào đó, chúng ta có thể cần hành động để chạm trán với việc làm sai quấy của người nào đó, nhưng tốt hơn là hành động mà không giận dữ. Như vậy sẽ tác động hơn, vì khi tâm tư chúng ta bị tràn ngập với một cảm xúc phiền não như giận dữ, thì hành động của chúng ta chưa chắc thích đáng. Under certain circumstances, you may need to take steps to counteract someone else’s wrongdoing, but it’s better to do so without anger. That will be more effective, because when your mind is overwhelmed by a disturbing emotion like anger, the action you take may not be appropriate.
Chúng ta hãy trau dồi từ ái và bi mẫn, vì cả hai thứ này cho cuộc sống ý nghĩa đúng đắn. Đây là tôn giáo mà tôi thuyết giảng. Nó đơn giản. Đền thờ của nó là trái tim. Giáo lý của nó là từ ái và bi mẫn. Những giá trị đạo đức của nó là yêu thươngtôn trọng người khác, bất cứ họ là ai. Cho dù một người là người cư sĩ hay tu sĩ, chúng ta không có lựa chọn nào khác nếu chúng ta mong ước tồn tại trong thế giới này. Let us cultivate love and compassion, both of which give life true meaning. This is the religion I preach. It is simple. Its temple is the heart. Its teaching is love and compassion. Its moral values are loving and respecting others, whoever they may be. Whether one is a lay person or a monastic, we have no other option if we wish to survive in this world.
Giáo dục hiên đại chú ý đến việc phát triển não bộ và trí năng, nhưng như vậy chưa đủ. Chúng ta cũng cần phải phát triển nhiệt tình trong hệ thống giáo dục. Điều này chúng ta cần từ lúc nhà trẻ đến tận trường đại học. Modern education pays attention to the development of the brain and the intellect, but this is not enough. We need also to be able to develop warm-heartedness in our educational systems. This we need from kindergarten all the way through university.
Trong việc thực tập hàng ngày, quán chiếu trên những lợi ích của từ ái, bi mẫn và ân cần, rồi thì quán chiếu trên những bất lợi của sân hận. Quán chiếu liên tục như vậy, thì nhận thức lớn mạnh rõ rang về từ ái, có tác dụng trong việc giảm thiểu  xu hướng của chúng ta đối với thù oángia tăng sự quan tâm của chúng ta cho từ ái. Bằng phương tiện này ngay cả sân hận cũng có thể bị được giảm thiểu. In daily practice, reflect on the benefits of love, compassion and kindness, then reflect on the disadvantages of anger. Such continuous contemplation, the growing appreciation of love, has the effect of reducing our inclination towards hatred and increasing our respect for love. By this means even anger can be diminished.
Mọi người có thể thấu hiểu qua kinh nghiệm tự nhiên và cảm nhận thông thường rằng tình cảm là cần yếu ngay từ ngày sinh; đó là căn bản của sự sống. Chính sự tồn tại của thân thể chúng ta đòi hỏi tình cảm của người khác, và những người cũng đáp ứng với tình cảm. Mặc dù xen lẫn với dính mắc, nhưng tình cảm này không căn cứ trên sự hấp dẫn của thân thể hay tình dục, vì thế nó có thể được mở rộng đến tất cả mọi chúng sanh mà không bị thành kiến. Everyone can understand from natural experience and common sense that affection is crucial from the day of birth; it is the basis of life. The very survival of our body requires the affection of others, to whom we also respond with affection. Though mixed with attachment, this affection is not based on physical or sexual attraction, so it can be extended to all living beings without bias.
Mục tiêu là để trau dồi trái tim của chúng ta như sự quan tâm của một bà mẹ tận tụy cảm nhận cho con cái của bà, và rồi tập trung nó càng nhiều càng nhiều hơn cho con ngườichúng sanh. Đây là một lòng từ ái chân thành, đầy năng lực. Những cảm giác như vậy cho chúng ta một sự thấu hiểu chân thật về nhân quyền, điều đó không phải chỉ trên nền tảng ngôn ngữ hợp pháp, mà nó có gốc rể sâu xa trong trái tim. The goal is to cultivate in our hearts the concern a dedicated mother feels for her child, and then focus it on more and more people and living beings. This is a heartfelt, powerful love. Such feelings give us a true understanding of human rights, that is not grounded just in legal terms, but rooted deeply in the heart.
Tình thương chúng ta cảm nhận thông thường bị thành kiếnxen lẫn với dính mắc. Lòng bi mẫn chân thành tuôn tràn đến tất cả chúng sanh, đặc biệt là những kẻ thù của chúng ta. Nếu chúng ta cố gắng để phát triển lòng bi mẫn đến kẻ thù của chúng ta, nguời ấy có thể không lợi lạc một cách trực tiếp, người ấy thậm chí có thể không biết về điều ấy. Nhưng ngay lập tức nó sẽ lợi lạc hành giả bằng việc làm tĩnh lặng tâm tư hành giả. Trái lại, nếu chúng ta cứ chăm chú vào vấn đề mọi thứ dễ sợ như thế nào, thì ngay lập tức đánh mất sự hòa bình của tâm hồn chúng ta.
The compassion we feel normally is biased and mixed with attachment. Genuine compassion flows towards all living beings, particularly your enemies. If I try to develop compassion towards my enemy, it may not benefit him directly, he may not even be aware of it. But it will immediately benefit me by calming my mind. On the other hand, if I dwell on how awful everything is, I immediately lose my peace of mind.
Sự tôn trọng chân thành sẽ hình thành nếu chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn và đi đến thấu hiểu những giá trị của nhau. Đây là vấn đề chúng ta sẽ phát triển sự ngưỡng mộ và hiểu rõ giá trị của nhau như thế nào. Genuine respect will come about if we have more contact with one another and come to understand each other’s values. This is how we will develop admiration and appreciation for each other.
Cho đến khi chúng ta có sự rèn luyện nội tại vốn đem lại sự tĩnh lặng của tâm hồn, thì những tiện nghiđiều kiện ngoại tại sẽ không mang đến niềm vui và hạnh phúcchúng ta tìm cầu. Trái lại, nếu chúng ta sở hữu phẩm chất nội tại này, sự tĩnh lặng của tâm thức, một mức độ ổn định bên trong, thì ngay cả khi chúng ta thiếu thốn những nhân tố đa dạng bên ngoài mà thông thường chúng ta đòi hỏi cần có để hạnh phúc, thì chúng ta vẫn có thể sống một đời sống tươi vui và hạnh phúc. Until you have the inner discipline that brings calmness of mind, external facilities and conditions will never bring the joy and happiness you seek. On the other hand, if you possess this inner quality, calmness of mind, a degree of stability within, even if you lack the various external factors that you would normally require to be happy, it will still be possible to live a happy and joyful life.
Rõ rằng những cảm giác về từ ái, bi mẫn, tình cảm, gần gủi mang đến hạnh phúc. Tôi tin rằng mỗi người chúng ta có những phương tiện để hạnh phúc, để đi vào những thể trạng nhiệt tình và yêu thương của tâm thức vốn mang đến hạnh phúc. Trong thực tế, một trong những niềm tin căn bản của tôi là chúng ta không chỉ sở hữu năng lực tự nhiên của từ bi yêu thương, mà tôi còn tin rằng  căn bản hay bản chất tiềm tàng của con ngườihiền lành. It is clear that feelings of love, affection, closeness and compassion bring happiness. I believe that every one of us has the means to be happy, to access the warm and compassionate states of mind that bring happiness. In fact, it is one of my fundamental beliefs that not only do we inherently possess the potential for compassion, but I believe that the basic or underlying nature of human beings is gentleness.
Người ta giáng khổ đau xuống người khác vì sự theo đuổi vị kỷ cho hạnh phúchài lòng của họ. Tuy thế, niềm hạnh phúc chân thật đến từ cảm nhận của tình anh chị em. Chúng ta cần trau dồi một ý nghĩa trách nhiệm phổ quát cho mỗi người chúng ta và hành tinh mà chúng ta cùng chung sống. People inflict pain on others in their selfish pursuit of happiness and satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of brotherhood and sisterhood. We need to cultivate a sense of universal responsibility for one another and the planet we share.
Sân hận không thể vượt thắng bằng sân hận. Nếu người nào đó sân hận với bạn, và bạn biểu lộ sân hận trở lại, thì kết quả là một thảm họa. Trái lại, nếu bạn kiểm soát sự sân hận của bạn và biểu lộ sự đối lập lại của nó – từ ái, bi mẫn, bao dung, và nhẫn nại – thì không chỉ bạn duy trì được sự hòa bình, mà sự sân hận của người khác cũng giảm thiểu. Anger cannot be overcome by anger. If someone is angry with you, and you show anger in return, the result is a disaster. On the other hand, if you control your anger and show its opposite – love, compassion, tolerance and patience – not only will you remain peaceful, but the other person’s anger will also diminish.
Một số người tự động phối hợp đạo đứcvị tha với một quan điểm tôn giáo trên thế giới. Nhưng tôi tin rằng sẽ là một sai lầm để nghĩ rằng đạo đức là một cống hiến chi của tôn giáo. Chúng ta có thể tưởng tượng hai loại tâm linh: một thứ cùng với tôn giáo, và thứ kia phát sinh đồng thời với trái tim con người như biểu lộ của lòng yêu thương cho những người hàng xóm của chúng ta và một khao khát làm điều tốt đẹp cho họ. Some people automatically associate morality and altruism with a religious vision of the world. But I believe it is a mistake to think that morality is an attribute only of religion. We can imagine two types of spirituality: one tied to religion, while the other arises spontaneously in the human heart as an expression of love for our neighbors and a desire to do them good.
Những người không thông minh, vị kỷ luôn luôn nghĩ về chính họ và kết quả là luôn luôn tiêu cực. Người thông tuệ nghĩ về những người khác, giúp đở người khác tối đa như họ có thể, và kết quả là hạnh phúc. Từ ái và bi mẫn lợi lạc cho cả chính ta và người khác. Qua sự ân cần của ta với người khác, tâm tư và trái tim ta sẽ mở ra với hòa bình. Foolish, selfish people are always thinking of themselves and the result is always negative. Wise persons think of others, helping them as much as they can, and the result is happiness. Love and compassion are beneficial both for you and others. Through your kindness to others, your mind and heart will open to peace.
Khi chúng ta mong ướctìm cách giúp đở người khác thì thái độ của chúng ta tích cực hơn và những mối quan hệ trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta ít sợ hãi hơn và ít lo lắng hơn. Bằng trái lại thì chúng ta nhút nhát và do dự, và cảm thấy cần một nghìn sự phòng ngừa trước khi chúng ta tiếp cận với con người. Khi mục đích của chúng tatốt lành, thì chúng ta có một sự tự tin lớn hơn và mạnh mẽ hơn.  Đây là việc chúng ta học hỏi để thấu hiểu ra sao về vấn đề sự ân cần quý báuđáng giá như thế nào. When we wish and seek to help others, our attitude is more positive and relationships become easier. We are less afraid and have less anxiety. Otherwise we remain shy and hesitant, and feel the need to take a thousand precautions before we approach people. When our intentions are good, we have greater self-confidence and are stronger. This is how we learn to understand how precious and valuable kindness is.
Niềm hạnh phúc chân thật đến từ việc có một cảm giác hòa bình và toại nguyện nội tại, mà nó vốn có bằng việc trau dồi một lòng vị tha, từ ái và bi mẫn, và bằng việc loại trừ sân hận, vị kỷtham lam. True happiness comes from having a sense of inner peace and contentment, which in turn must be achieved by cultivating altruism, love and compassion, and by eliminating anger, selfishness and greed.
Quá nhiều thái độ vị kỷ tạo nên sự thiếu tin tưởngnghi ngờ với người khác, vốn có thể đưa đến sợ hải. Nhưng nếu chúng ta có một tâm tư cởi mở, và trau dồi một cảm nhận quan tâm cho sự cát tường của người khác, rồi thì, bất chấp thái độ của người ta là gì, thì chúng ta cũng có thể giữ được sự an bình nội tại. Too much of a self-centered attitude creates mistrust and suspicion in others, which can in turn lead to fear. But if you have more of an open mind, and you cultivate a sense of concern for others’ well-being, then, no matter what others’ attitudes are, you can keep your inner peace.
Đời sống của chúng ta lệ thuộc vào những người khác rất nhiều cho nên tận cội nguồn sinh tồn của chúng là một nhu cầu căn bản cho yêu thương. Đó tại sao thật là tốt lành để trau dồi một cảm nhận trách nhiệmquan tâm chân thành cho lợi ích của những người khác. Our life depends on others so much that at the root of our existence is a fundamental need for love. That is why it is good to cultivate an authentic sense of responsibility and concern for the welfare of others.
Nếu quý vị có sự an bình của tâm thức, khi gặp phải rắc rối và khó khăn thì chúng không quấy rối sự an bình nội tại. Quý vị có thể sử dụng trí thông minh con người một cách hiệu quả hơn. Nhưng nếu thể trạng tinh thần của quý vị bị quấy rầy, đầy cảm xúc, thì thật khó khăn để đối phó với các vấn nạn, vì tâm thức đầy cảm xúc thì thành kiến, cho nên không thể thấy thực tại. Vì thế bất cứ điều gì quý vị làm sẽ không thực tế và thất bại một cách tự nhiên. If you have peace of mind, when you meet with problems and difficulties they won’t disturb your inner peace. You’ll be able to employ your human intelligence more effectively. But, if your mental state is disturbed, full of emotion, it is very difficult to cope with problems, because the mind that is full of emotion is biased, unable to see reality. So whatever you do will be unrealistic and naturally fail.
Vì sự tàn phá môi trường trong quá khứ là kết quả của việc thiếu sáng suốt, chúng ta có thể quên nó đi một cách dễ dàng. Ngày nay, chúng ta nắm được tình hình tốt hơn. Do vậy, điều cần yếuchúng ta phải thực hiện một sự thẩm tra đạo đức về những gì chúng ta đã thừa hưởng, những gì chúng ta chịu trách nhiệm, và những gì chúng ta sẽ trao truyền cho các thế hệ sau. Chúng ta rõ ràngmột thế hệ then chốt. Chúng ta có sự giao tiếp toàn cầu, nhưng tuy thế sự đối kháng thì  thường hơn là đối thoại. Because past environmental destruction was the result of ignorance, we can easily forgive it. Today, we are better informed. Therefore, it’s essential that we make an ethical examination of what we have inherited, what we are responsible for, and what we will pass on to coming generations. Ours is clearly a pivotal generation. We have global communication and yet confrontation is more common than dialogue.
Tương lai sẽ ở trong tầm tay của quý vị, những người thuộc thế kỷ 21. Quý vị có cơ hội và trách nhiệm để xây dựng một loài người tốt đẹp hơn. Điều này có nghĩa là việc phát triển một lòng nhiệt tình trong chính đời sống này, bây giờ và ở đây. Cho nên, hãy làm bất cứ việc gì quý vị làm nhưng hãy tự hỏi mình bây giờ và sau đó, “Tôi có thể cống hiến cho loài người hạnh phúc hơn và hòa bình hơn như thế nào?” The future will be in the hands of those of you who belong to the 21st century. You have the opportunity and responsibility to build a better humanity. This means developing warm-heartedness in this very life, here and now. So, do whatever work you do, but ask yourselves now and then, “How can I contribute to human beings being happier and more peaceful?”
Chúng ta lệ vào nhau để tồn tại. Trong hoàn cảnh của những đe dọachúng ta cùng đối diện do khí hậu thay đổi, những biên giới quốc gia không thì vô nghĩa. Nhìn vào hành tinh xanh bé nhỏ của chúng ta từ không gian thì không biên giới nào có thể thấy được. Đây là thực tế của ngày nay. Trong Ngày Thế Giới Môi Trường, chúng ta phải nghĩ về môi trường trong dạng thức lợi ích của toàn thể nhân loại. We depend on each other for our survival. In terms of the threats we all face from climate change, national boundaries have no meaning. Looking at our small blue planet from space no such boundaries can be seen. This is the reality today. On this World Environment Day we have to think of the environment in terms of the welfare of the whole of humanity.
Trau dồi một thái độ yêu thương hơn có tác dụng khai mở tâm thức. Có một tâm tĩnh lặng và yêu thương cho phép chúng ta sử dụng trí thông minh tự nhiên của chúng ta hiệu quả hơn. Không có một quan điểm toàn diện hơn thì thật khó hiểu đúng thực tại trong một hoàn cảnh nào đó và không có nó thì bất cứ hành động nào của chúng ta cũng có khả năng không thực tế và do thế không thành công. Cultivating a more compassionate attitude has the effect of opening the mind. Having a calm and compassionate mind enables us to use our natural intelligence more effectively. Without a more holistic perspective it’s difficult to appreciate the reality of a given situation and without that any action we take is likely to be unrealistic and therefore unsuccessful.
Tôi nghĩ rằng tư tưởng yêu thương là thứ quý giá nhất. Đó là điều gì đó mà chỉ con người mới có thể phát triển. Và nếu chúng ta có một trái tim thánh thiện, một trái tim nồng ấm, một cảm giác ấm áp, thì chúng ta sẽ hạnh phúc và tự hài lòng. Và những người bạn của chúng ta sẽ trải nghiệm một không khí thân hữu và cũng như bình an. Đây là điều gì đó cũng có thể được trải nghiệm từ nước này đến nước nọ, xứ này đến xứ kia, lục địa này đến lục địa khác. I feel that compassionate thought is the most precious thing there is. It is something that only we human beings can develop. And if we have a good heart, a warm heart, warm feelings, we will be happy and satisfied ourselves, and our friends will experience a friendly and peaceful atmosphere as well. This is something that can also be experienced nation to nation, country to country, continent to continent.
Động cơ là rất quan trọng. Chúng ta có thể biểu lộ lòng yêu thương, tôn trọng người khác, trung thực trong bất cứ điều gì chúng ta làm, cho dù là chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, luật lệ hay y học. Với một động cơ tốt lành chúng ta có thể hổ trợ loài người qua những gì chúng ta làm. Nhưng thí dụ, nếu chúng ta sử dụng khoa học và kỷ thuật với một động cơ xấu thì chúng có thể mang đến sợ hãiđe dọa tàn phá địa cầu. Đó là tại sao tư tưởng yêu thương là quan trọng cho loài người. Motivation is very important. We can show love, respect for others, honesty in whatever we do, whether it’s politics, economics, business, science, law or medicine. With a good motivation we can help humanity through what we do. But if, for example, we use science and technology with a poor motivation they can bring fear and the threat of global destruction. That’s why compassionate thought is important for humankind.
Nếu sống trong thế giới này, chúng ta bắt buộc phải gặp gở những rắc rối. Và nếu tại những thời điểm như vậy, chúng ta đánh mất hy vọng và trở nên mất can đảm, thì chúng làm yếu đuối năng lực đối diện với những gì thách thức chúng ta. Nếu trái lại, chúng ta nhớ rằng, không phải chỉ chỉ chúng tamọi người đều phải trải qua khốn khó, thì với quan điểm thực tế hơn này sẽ làm gia tăng quyết tâm và khả năng để vượt thắng những gì làm chúng ta bận tâm. As long as we live in this world we are bound to encounter problems. If, at such times, we lose hope and become discouraged, we diminish our ability to face up to what challenges us. If, on the other hand, we remember that it is not just ourselves but everyone who has to undergo hardship, this more realistic perspective will increase our determination and capacity to overcome what troubles us.
Tôi tin mục tiêu của đời sốnghạnh phúc. Từ luc mới sinh ra, mỗi người muốn hạnh phúc chứ không phải khổ đau. Không phải điều kiện xã hội, cũng không phải học vấn, cũng không phải lý tưởng tác động điều này. Từ chính cốt lõi sự sống của con người, chúng ta khao khát sự toại nguyện. Do thế, thật quan trọng để khám phá những gì sẽ mang đến mức độ hạnh phúc to lớn nhất. Kinh nghiệm giới hạn của tôi nói với tôi rằng đó chính là việc phát triển từ ái và bi mẫn. I believe the purpose of life is to be happy. From the moment of birth, every human being wants happiness not suffering. Neither social conditioning nor education nor ideology affects this. From the very core of our being, we desire contentment. Therefore, it’s important to discover what will bring about the greatest degree of happiness. My own limited experience tells me it’s the development of love and compassion.
Một đời sống tốt đẹp không có nghĩa là chỉ có thức ăn tốt, quần áo tốt, nhà ở tốt. Những thứ này thôi thì không đủ. Một động cơ tốt đẹp là điều cần thiếttừ bi yêu thương, không giáo điều, không có triết lý phức tạp – chỉ thấu hiểu rằng những người khác là anh chị em loài người và sự tôn trọng nhân quyền cùng phẩm giá con người của họ. A good life does not mean just good food, good clothes, good shelter. These are not sufficient. A good motivation is what is needed—compassion, without dogmatism, without complicated philosophy—just understanding that others are human brothers and sisters and respecting their rights and human dignity.
Một số người có thể giàu cóquyền lực, nhưng nếu không có những người bạn tin cậy họ sẽ không bao giờ vui sướng. Một số người có thể nghèo nàn, nhưng nếu chung quanh họ toàn là những người bạn thành tín, chắc chắn là họ sẽ hạnh phúc. Do vậy, chăm sóc những người khác là cách tốt nhất để hoàn thiện những điều chúng ta quan tâm. Chúng ta là những động vật xã hộichúng ta cần nhiệt tình và quan tâm đến người khác. Và nếu chúng ta hành động thì chúng ta cần một cảm giác mạnh mẽ về tính thống nhất của loài người. Someone may be rich and powerful, but without trusted friends they will never be happy. Someone else may be poor, but if they are surrounded by steadfast friends they are sure to be happy. Therefore, taking care of others is the best way to fulfil our own interests. We are social animals-we need to be warm-hearted and to look after others. And if we are to do that we need a strong sense of the oneness of humanity.
Nói rằng chúng ta nên nhẫn nại và bao dung mặc dầu rắc rối không có nghĩa là chúng ta nên thỏa hiệp. Mục tiêu của việc dấn thân trong sự thực tập nhẫn nại là để làm mạnh tâm thức và làm mạnh trái tim. Nhưng chúng ta cần duy trì sự tĩnh lặng. Nếu chúng ta đánh mất sự nhẫn nại và tâm thức chúng ta tràn ngập bởi cảm xúc , thì chúng ta sẽ đánh mất năng lực để suy nghĩ một cách sáng suốt cũng như việc làm thế nào khám phá ra việc chửa trị những cảm xúc tàn phá vốn làm chúng ta khổ sở. To say we should be patient and tolerant in the face of trouble doesn’t mean we should give in. The purpose of engaging in the practice of patience is to strengthen the mind and strengthen the heart. But we need to remain calm. If we lose patience and our minds are swamped with emotion, we lose the ability to think clearly and discover how to remedy the destructive emotions that are upsetting us.

Ẩn Tâm Lộ, Saturday, July 22, 2017

Nguồn: ThuVienHoaSen