Monthly Archives: November 2016

Đóng góp gì cho đời

Đóng góp gì cho đời Nguyễn Duy Nhiên Ngày xưa khi đọc kinh, tôi thấy ở cuối kinh thường có một đoạn kể lại, sau khi Phật nói xong có bao nhiêu người đắc được quả này, và bao nhiêu người chứng được quả kia. Người ta giải thích rằng, vì trong thời Phật những […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment