Monthly Archives: August 2020

Hiểu thấu để Bình An ..

Hiểu thấu để Bình An trước những quy luật khó chấp nhận Đức Phật dạy, thế giới có thành trụ hoại không, tức là thế giới sẽ trải qua bốn chu kỳ, là hình thành, trụ lại, hủy hoại và cuối cùng trở về với hư không. Con người, cũng trải qua bốn chu kỳ […]

Posted in Uncategorized | 1 Comment