Monthly Archives: January 2017

NHỮNG ĐIỀU PHẬT KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

NHỮNG ĐIỀU PHẬT KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?” Phật rằng: “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là: Điều 1: […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

“Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm?”

“Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm?” CÂU HỎI CỦA ĐỨC PHẬT : ” Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm ?” “Một hòn đá ném xuống sông thì nổi hay chìm?”. Từ một câu hỏi đơn giản, Đức Phật đã giảng cho chúng đệ tử những lời dạy […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment