Monthly Archives: October 2015

Bố thí Ba La Mật

Bố thí Ba La Mật Đạo Phật thường được gọi là đạo Từ Bi ( Từ là từ mẫn chúng sanh, bi là Bi nan bạc khổ). Vì tình thương nhân loài Ngài khơi nguồn mở bài một pháp môn uyên thâm mầu nhiệm bậc nhất chuyển tiếp tạo thành Lục Ba La Mật cho […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment