Monthly Archives: November 2021

CAO NHÂN

CAO NHÂN ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ CAO NHÂN  Cao nhân chân chính, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại. Thế nào gọi là cao nhân? Tương truyền, Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment