Monthly Archives: July 2018

Người chết đã đi tái sinh rồi thì thờ cúng ai ?

Người chết đã đi tái sinh rồi thì thờ cúng ai ? HỎI: Tôi có tìm hiểu về giáo lý đạo Phật cùng các phong tục, tín ngưỡng của người Việt. Tôi được biết, theo đạo Phật, con người sau khi chết tối đa là 49 ngày thần thức sẽ tùy nghiệp thiện ác của […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment