Monthly Archives: August 2021

NHỮNG DÒNG TỈNH THỨC

NHỮNG DÒNG TỈNH THỨC 1, “Chúng ta không thể thay đổi ngay được cộng nghiệp của quốc gia nhưng hoàn toàn có thể thay đổi biệt nghiệp của cá nhân tùy theo sự thay đổi tâm thức và hành động hướng thiện của chúng ta trong lúc này.” 2, “Tất cả mọi người trên đời […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment