Monthly Archives: May 2020

Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi

Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi _ Bụt Thích Ca Mâu Ni dạy _ — Thực Tập Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Thì Có Thể Vượt Thoát Mọi Tai Ương Hoạn Nạn Và Đi Đến Đâu Cũng Gặp An Lành — * Có lòng từ bi thì không bao giờ muốn làm hại đến mạng sống, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KINH KHÁNH ĐẢN

Kính mừng Khánh ĐảnLần thứ 2644Phật lịch: 2564Tây lịch: 2020 KINH KHÁNH ĐẢN Đệ tử hôm nay,Gặp ngày Khánh Đản,Một dạ vui mừng,Cúi đầu đảnh lễMười phương tam thế,Điều Ngự Như Lai,Cùng Thánh, Hiền, Tăng. Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,Bởi thiếu nhân lành,Thảy đều sa đọa,Tham sân chấp ngã,Quên hẳn đường về,Tình ái […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment