Monthly Archives: January 2014

SEN NỞ HỒ TÂM

SEN NỞ HỒ TÂM Thích Tánh Tuệ Namo Sakya Muni Buddha  Chuyện người mù và người què Mời bạn cùng ngồi, tôi xin kể bạn nghe một câu chuyện: . Có một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình,  trong đó có vài người khác […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment