Monthly Archives: April 2018

Cái đẹp

   Cái đẹp Trong sáng thật là đẹp. Chân thật thật là đẹp. Hồn nhiên thật là đẹp. Em có cái đẹp này không? Có. Chị có cái đẹp này không? Có. Anh có cái đẹp này không? Có. Ai cũng có hết. Ai cũng muốn làm đẹp cho chính mình, ai cũng thương cái […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment