Monthly Archives: September 2021

Niết bàn ..

Niết bàn .. Vào thời Đức Phật còn tại thế có một ẩn sĩ Bà-la-môn khi gặp ngài Xá Lợi Phất liền hỏi :  – Niết bàn, Niết bàn, này ông bạn Xá Lợi Phất xin cho biết đó là cái gì vậy?  Tôn giả Xá Lợi Phất bèn trả lời :  – Sự tiêu diệt lòng tham muốn, sự tiêu diệt lòng nóng giận hận thù, sự tiêu diệt lòng si mê sai lạc là cái mà con người gọi là Niết bàn.  Khi nói […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment