Monthly Archives: May 2024

Bài hát : Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

Bài hát : Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni – Lời: Thiền Sư Thích Minh Đức. Nhạc: Cao Tâm_ Thích Minh Đức – Trình bày: Khánh Trâm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mẹ Hiền Quan Thế Âm

Mẹ Hiền Quan Thế Âm

Posted in Uncategorized | Leave a comment