Monthly Archives: June 2022

NHỮNG LỜI DẠY THIẾT THỰC

NHỮNG LỜI DẠY THIẾT THỰC của NGÀI HÒA THƯỢNG THÁNH NGHIÊM 1. Ba điều dẫn đến thành công: Tùy thuận nhân duyên, nắm bắt nhân duyên và tự tạo nhân duyên. 2. Bốn điều phước: Biết phước, tiếc phước, bồi phước và trồng phước. 3. Bốn thái độ trước một sự việc: Đối diện nó, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment