Monthly Archives: June 2017

Tràng chuỗi lo âu

Tràng chuỗi lo âu Nguyễn Duy Nhiên tuyển dịch Tràng chuỗi cũng được xem như là một phần của chiếc y. Nó được mang quanh cổ hoặc ở nơi tay. Cầm lên một tràng chuỗi niệm Phật, và lập tức bạn sẽ cảm thấy ngay cái cảm giác rất dễ chịu trong tay mình. Mà điều […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment