TH-3: CƠN ĐAU TIM VÀ NƯỚC!

Recent Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  89,

HEART ATTACKS AND WATER !
CƠN ĐAU TIM VÀ NƯỚC! 

Bạn có biết bao nhiêu người nói rằng họ không muốn uống bất cứ thứ gì trước khi đi ngủ bởi vì nó làm cho họ sẽ phải thức dậy trong đêm.

Đau tim và nước – Tôi không bao giờ biết hết điều này! Thú vị …….
Vài điều khác tôi không biết … Tôi hỏi bác sĩ của tôi tại sao mọi người cần phải đi tiểu nhiều vào ban đêm. 

Bác sĩ tim mạch của tôi trả lời: – Trọng lực giữ nước ở phần dưới của cơ thể khi bạn đứng thẳng (chân sưng lên). Khi bạn nằm xuống và phần cơ thể dưới (chân và v.v…) cố gắng đạt mức cân bằng với thận rồi thì thận thải nước ra vì nó dễ dàng hơn. Điều này sau đó liên quan với vấn đề cuối cùng!

Tôi biết bạn cần lượng nước tối thiểu để giúp tẩy sạch các độc tố ra khỏi cơ thể của bạn nhưng điều này hoàn toàn mới đối với tôi. 

Thời gian chính xác để uống nước … 
Rất quan trọng. Từ một chuyên gia tim mạch! 

Uống nước tại một thời điểm nhất định tối đa hóa hiệu quả của nó trên cơ thể:
2 ly nước sau khi thức dậy – giúp kích hoạt các cơ quan nội tạng
1 ly nước 30 phút trước bữa ăn – giúp tiêu hóa
1 ly nước trước khi tắm – giúp giảm huyết áp
1 ly nước trước khi đi ngủ – tránh đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim

Tôi cũng có thể thêm vào điều này … Bác sĩ của tôi nói với tôi rằng uống nước vào giờ đi ngủ cũng sẽ giúp ngăn ngừa chuột rút ở chân vào ban đêm. Cơ bắp chân của bạn đang tìm cách hấp thụ nước khi bị chuột rút và đánh thức bạn.

Bác sĩ Virend Somers, chuyên gia tim mạch của Bệnh viện Mayo, tác giả đứng đầu của báo cáo trong ngày 29 tháng 7 năm 2008, một ấn bản của Tạp chí American College of Cardiology, nói về aspirin:
Hầu hết các cơn đau tim xảy ra trong ngày, thường vào khoảng giữa 06g00 và trưa.
Có một cơn vào ban đêm, khi trái tim đứng yên có nghĩa là một cái gì đó bất thường xảy ra. Somers và các đồng nghiệp của ông đã làm việc trong một thập kỷ cho thấy rằng ngưng thở khi ngủ là phải tìm nguyên do. 

1 Nếu bạn uống một viên aspirin hoặc aspirin trẻ em mỗi ngày một lần thì uống vào ban đêm.
Lý do: Aspirin có 24 giờ “chu kỳ nửa phân rã”; do đó, nếu hầu hết các cơn đau tim xảy ra trong những giờ rất sớm của buổi sáng, Aspirin sẽ mạnh nhất trong cơ thể của bạn.

2. Chú ý, Aspirin được cất một thời gian rất dài trong tủ thuốc của bạn, trong nhiều năm (khi nó đã cũ, nó có mùi giống như giấm). 

Một cái gì đó mà chúng ta có thể làm để tự giúp mình – để biết rất hay. Bayer đang bào chế aspirin tinh thể để tan nhanh hơn trên lưỡi. Nó tan nhanh hơn nhiều so với thuốc viên.

Tại sao giữ Aspirin cạnh bạn? Đó là về cơn đau tim. 

Có những triệu chứng khác của một cơn đau tim, bên cạnh nỗi đau trên cánh tay trái. Người ta cũng phải nhận thức được một cơn đau dữ dội trên cằm cũng như buồn nôn và tiết ra rất nhiều mồ hôi; Tuy nhiên, những triệu chứng này có thể xảy ra rất ít, không thường xuyên.

Lưu ý: Có thể KHÔNG có đau ngực trong một cơn đau tim. 

Đa số người (khoảng 60%) có một cơn đau tim trong khi ngủ, họ đã không thức dậy.

Tuy nhiên, nếu nó xảy ra, cơn đau ngực có thể đánh thức bạn từ một giấc ngủ mê.
Nếu điều đó xảy ra, ngay lập tức bỏ hai viên aspirin vào miệng
  nuốt với một chút nước.

Sau đó, – Gọi 911 – điện thoại cho một người hàng xóm hoặc một thân nhân sống rất gần – Nói “Tôi đau tim!” – và nói rằng bạn đã uống 2 viên aspirin.

Ngồi trên một chiếc ghế dựa hoặc ghế bành gần cửa trước và chờ họ đến và … KHÔNG NẰM XUỐNG! 

Autumn 2014 (1)

HEART ATTACKS AND WATER !

How many folks do you know who say they don’t want to drink anything before going to bed because they’ll have to get up during the night.

Heart Attack and Water – I never knew all of this ! Interesting…….

Something else I didn’t know … I asked my Doctor why people need to urinate so much at night time. Answer from my Cardiac Doctor – Gravity holds water in the lower part of your body when you are upright (legs swell). When you lie down and the lower body (legs and etc) seeks level with the kidneys, it is then that the kidneys remove the water because it is easier. This then ties in with the last statement!
I knew you need your minimum water to help flush the toxins out of your body, but this was news to me. Correct time to drink water…

Very Important. From A Cardiac Specialist!

Drinking water at a certain time maximizes its effectiveness on the body

2 glasses of water after waking up – helps activate internal organs

1 glass of water 30 minutes before a meal – helps digestion

1 glass of water before taking a bath – helps lower blood pressure

1 glass of water before going to bed – avoids stroke or heart attack

I can also add to this… My Physician told me that water at bed time will also help prevent night time leg cramps. Your leg muscles are seeking hydration when they cramp and wake you up with a Charlie Horse.

Mayo Clinic Aspirin Dr. Virend Somers, is a Cardiologist from the Mayo Clinic, who is lead author of the report in the July 29, 2008 issue of the Journal of the American College of Cardiology.

Most heart attacks occur in the day, generally between 6 A.M. and noon. Having one during the night,when the heart should be most at rest, means that something unusual happened. Somers and his colleagues have been working for a decade to show that sleep apnea is to blame.

1. If you take an aspirin or a baby aspirin once a day, take it at night.
The reason: Aspirin has a 24-hour “half-life”; therefore, if most heart attacks happen in the wee hours of the morning, the Aspirin would be strongest in your system.

2. FYI, Aspirin lasts a really long time in your medicine chest, for years, (when it gets old, it smells like vinegar).

Something that we can do to help ourselves – nice to know. Bayer is making crystal aspirin to dissolve instantly on the tongue.
They work much faster than the tablets.

Why keep Aspirin by your bedside? It’s about Heart Attacks.

There are other symptoms of a heart attack, besides the pain on the left arm. One must also be aware of an intense pain on the chin, as well as nausea and lots of sweating; however, these symptoms may also occur less frequently.
Note: There may be NO pain in the chest during a heart attack.

The majority of people (about 60%) who had a heart attack during their sleep did not wake up. However, if it occurs, the chest pain may wake you up from your deep sleep.

If that happens, immediately dissolve two aspirins in your mouth and swallow them with a bit of water.

Afterwards: – Call 911. – Phone a neighbor or a family member who lives very close by.- Say “heart attack!” – Say that you have taken 2 Aspirins.

Take a seat on a chair or sofa near the front door, and wait for their arrival and …DO NOT LIE DOWN!

♥♥♥ A Cardiologist has stated that if each person after receiving this e-mail, sends it to 10 people, probably one life could be saved!

I have already shared this information. What about you?

Do forward this message. It may save lives!

“Life is a one-time gift”

Nov 8 - 2014 (7)

Chuyển đến trang: 1, 23, 4, 5,