A-22: Chirstmas 2015

Recent Pages:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

Christmas Festival of Lights 2015

Portland Grotto, một đêm tràn đầy ánh sáng nhiệm mầu trong không gian khu vườn của Chúa tại Đền Núi Đức Mẹ Sầu Bi.

The Christmas Grotto 2015 (1)The Christmas Grotto 2015 (3)The Christmas Grotto 2015 (6) The Christmas Grotto 2015 (7)The Christmas Grotto 2015 (9)The Christmas Grotto 2015 (12)The Christmas Grotto 2015 (11)The Christmas Grotto 2015 (14)The Christmas Grotto 2015 (20)The-Christmas-Grotto-2015-4The Christmas Grotto 2015 (19)The Christmas Grotto 2015 (18) The Christmas Grotto 2015 (22)

Dec 12 – 2015

Giáng Sinh!

Uploaded by das bustillo