KINH KHÁNH ĐẢN

Kính mừng Khánh Đản
Lần thứ 2644
Phật lịch: 2564
Tây lịch: 2020

KINH KHÁNH ĐẢN

Đệ tử hôm nay,
Gặp ngày Khánh Đản,
Một dạ vui mừng,
Cúi đầu đảnh lễ
Mười phương tam thế,
Điều Ngự Như Lai,
Cùng Thánh, Hiền, Tăng.

Chúng con cùng pháp giới chúng sanh,
Bởi thiếu nhân lành,
Thảy đều sa đọa,
Tham sân chấp ngã,
Quên hẳn đường về,
Tình ái si mê,
Tù trong lục đạo,
Trăm dây phiền não,
Nghiệp báo không cùng.

Nay nhờ Phật Tổ Năng Nhân,
Dũ lòng lân mẫn,
Không nỡ sinh linh thiếu phước,
Nặng kiếp luân hồi,
Đêm dày tăm tối,
Đuốc tuệ rạng soi,
Nguyện cứu muôn loài,
Pháp dùng phương tiện.
Ta bà thị hiện,
Thích chủng thọ sinh,
Thánh Ma gia mộng ứng điềm lành,
Vua Tịnh Phạn phước sinh con thảo,
Ba mươi hai tướng tốt,
Vừa mười chín tuổi xuân,
Lòng từ ái cực thuần,
Chí xuất trần quá mạnh,
Ngai vàng quyết tránh,
Tìm lối xuất gia,
Sáu năm khổ hạnh rừng già,
Bảy thất nghiêm tinh thiền tọa,
Chứng thành đạo quả,
Hàng phục ma binh,
Ba cõi đều dậy tiếng hoan nghênh,
Muôn vật thảy nhờ ơn tế độ.

Chúng con nguyền,
Dứt bỏ dục tình ngoan cố,
Học đòi đức tánh quang minh,
Cúi xin Phật Tổ giám thành,
Từ bi gia hộ:
Chúng con cùng pháp giới chúng sinh,
Chóng thành đạo cả.

Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô Ưu Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
🙏🙏🙏

Nguồn: TrangNhàTTT

Lâm Tỳ Ni Viên
Kính mừng Khánh Đản

Kính Bạch Đức Thế Tôn, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của chúng con là được gặp chánh pháp. Gặp được chánh pháp cũng giống như là được gặp Đức Thế Tôn.

Chúng con biết rằng chánh pháp đã được Đức Thế Tôn tuyên thuyết một cách nhiệm mầu, khéo léo. Giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng con phải tìm tới và nhìn thấy tận mắt, giáo pháp đó có thể chứng nghiệm và có hiệu nghiệm ngay trong khi chúng con thực tập.

Giáo pháp đó có công năng đưa chúng con ra khỏi khổ đau, phiền não và đưa chúng con tới giải thoát an lạc. Giáo pháp đó bất cứ người nào, người trí nào cũng có thể tự mình chứng nghiệm và thông đạt.

Có giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng con không còn bơ vơ trong cuộc đời này nữa, đi đâu ở đâu chúng con cũng được bảo vệ .

Tự chúng con biết rằng, chúng con đã có một con đường đi và giáo pháp của Đức Thế Tôn là ngọn đuốc soi đường cho chúng con, đem lại cho chúng con an tâm, vững chãi và nhiều hạnh phúc.

__(())__

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni
_ Thiền Sư Thích Nhất Hạnh _

Nguồn: TrangNhà LòngBaoDung

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*