Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi

Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi

_ Bụt Thích Ca Mâu Ni dạy _

— Thực Tập Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Thì Có Thể Vượt Thoát Mọi Tai Ương Hoạn Nạn Và Đi Đến Đâu Cũng Gặp An Lành —

* Có lòng từ bi thì không bao giờ muốn làm hại đến mạng sống, lại có khả năng bảo hộ mạng sống, luôn cư trú trong thế giới bất tử và đi đến đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn.

* Hành trì giới bất sát, đó chính là bản chất của từ bi, hành trì ngay trong lời nói thận trọng của mình và trong tâm ý chánh niệm của mình, do đó luôn luôn được cư trú trong thế giới bất tử và đi đến đâu cũng không gặp tai ương hoạn nạn.

* Thường lấy lòng từ bi thương xót chúng sanh, tịnh hoá tự tâm như lời Bụt dạy , thực tập tri túc, biết dừng lại lúc cần dừng lại, như vậy là có cơ duyên vượt được sinh tử.

* Biết thực tập thiểu dục, biết ham muốn học hỏi, không bị lợi lộc thế gian làm mê hoặc, không làm tổn hại đến đức từ bi của mình, như thế thì trên đời ai cũng ngợi khen.

* Yêu mến tất cả mọi người, xem ai cũng là bạn hiền, thương xót mọi loài chúng sanh, luôn luôn hành xử với tâm từ bi thì đi đến đâu cũng gặp an lành.

* Kẻ sĩ biết thực tập từ bi sẽ không đi lạc vào tà đạo, được sống an lành và lắng dịu, được chư thiên bảo hộ, bởi vì ai có trí tuệ đều yêu thích lòng từ bi.

* Thực tập nhân từ, đem lòng bác ái mà tế độ chúng sanh thì sẽ thành tựu được mười một điều đáng khen ngợi, do đó phước và đức sẽ đi theo mình suốt đời.

* Mười một điều ấy là ngủ yên, thức dậy an lành, không có ác mộng, được chư thiên bảo hộ, được loài người yêu mến, không bị đầu độc, không trở thành nạn nhân của binh hoả, không bị chết trôi, không bị lửa cháy, hiện tại được hưởng nhiều phúc lợi, qua đời sẽ sinh lên cõi Phạm thiên.

* Nếu tu tập từ niệm trở thành vô lượng tâm mà không phế bỏ nữa chừng thì dần dần thoát được cõi sinh tử và làm được nhiều việc lợi ích cho đời.

* Tâm Từ làm cho ta nhất tâm, tâm Bi đưa tới hành động quảng đại. Thương xót và cứu độ chúng sanh, phước đức này quả là vô lượng.

Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

* Những lời Bụt dạy được trích từ “ Kinh Pháp Cú – Phẩm Từ Nhân “, Kinh này được Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, dịch từ Kinh Pháp Cú trong Hán Tạng.

Nguồn: LòngBaoDung

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*