Daily Archives: May 18, 2020

Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi

Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi _ Bụt Thích Ca Mâu Ni dạy _ — Thực Tập Nuôi Dưỡng Lòng Từ Bi Thì Có Thể Vượt Thoát Mọi Tai Ương Hoạn Nạn Và Đi Đến Đâu Cũng Gặp An Lành — * Có lòng từ bi thì không bao giờ muốn làm hại đến mạng sống, […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment