Pray 1: XIN CHUNG TIẾNG NGUYỆN CẦU

Recent Pages:  123, 4,

April 5, 2020

XIN CHUNG TIẾNG NGUYỆN CẦU

Mô Phật-

Đêm nay, trước khi vào giấc ngủ, xin cả nhà ngồi tịnh tọa tại nơi trú xứ mình, hành trì theo Pháp môn của mình đang tu và sau đó xin góp lời cầu nguyện, hồi hướng cho quê hương, cho đất nước và cho toàn Thế giới tai qua nạn khỏi, dịch bịnh tiều trừ.. Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Trước tiên, hãy rãi tâm Từ cho chính quí vị, cho những người thân đang sống chung quanh quí vị, và lan tỏa tâm Từ đến khắp thế giới mười phương.. Xin cảm niệm thật nhiều! 🙏❤️

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

TỪ BI NGUYỆN

Đốt lên một nén hương chiều
Lặng nghe tiếng khổ.. đời nhiều xót xa..
Chắp tay kính lạy Phật đà
Nghe lời tha thiết con mà đoái thương!!

🙏❤️

– Nguyện cầu tám hướng mười phương
Chúng sanh muôn loại hãy thường an vui
Dứt trừ oan trái nhiều đời
Bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan
Hại nhau chỉ chuốc lầm than
Mê si điên đảo vô vàn lệ châu
Chúng sanh vô bệnh sống lâu
Nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày
Nguyện cho an lạc từ nay
Dứt trừ thống khổ đắng cay oán hờn
Dứt trừ kinh sợ tai ương
Bao nhiêu phiền não đoạn trường vĩnh ly
Nguyện cầu Tam Bảo chứng tri
Sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn.

Nguyện đem tâm thanh tịnh
Cầu Pháp giới chúng sinh
Thoát ly luân hồi khổ
Phật đạo chóng viên thành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nguyên cầu cho Thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Đại dịch chóng tiều trừ, cuộc đời an cư lạc nghiệp..

METTA PRAYER

May all beings be peaceful.
May all beings be happy.
May all beings be safe.
May all beings awaken to the light of their true nature.
May all beings be free.

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa
Buddha Bless U
All Buddhist Friendship And
All Facebook Friendships
May All Being Be Happy Peaceful Healthy And At Ease- Thanks
Sadhu sadhu sadhu
🙏🙏🙏❤️❤️❤️💐💐💐

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.. Mahatát
Như Nhiên
TTT

__(())__

Source: Trangnha TTT