Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng !!!

Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng !!!

Từ một nhân, ra ngàn vạn quả,
Từ một duyên, ra vạn kiếp phù sinh,

Phải chăng, vì đời người quá ngắn, nên dù là luận nhân quả hay luận luân hồi đều mơ hồ không thực.
Chuyện nhân quả ít người thấu triệt, chuyện luân hồi lại càng mênh mông. Tất thảy đều chưa rõ ràng, tất thảy đều như sương ảo có không. Chẳng thể nói cho rõ ràng…

Vốn là quy luật của trời đất, bạn tin hay không tin thì điều đó vẫn tồn tại. Chuyện đúng sai thực sự không quan trọng nữa. 

Quan trọng là năm tháng sẽ giúp bạn nhận ra, điều gì quan trọng nhất với bạn. Điều gì là chân thực, điều gì là hư ảo. Điều gì là nên, điều gì là không nên.

Sai lầm nhiều khi vẫn rất tốt, sai lầm giúp ta biết rằng, con đường này không nên đi nữa. Đến lúc cần quay đầu, tự khắc sẽ quay đầu. Đến lúc thấu triệt thế nhân, thì sẽ biết tự tìm đường sáng.

Cái gọi là vận mệnh, có cũng được, không có cũng được. Miễn bạn kiên trì đến cùng, trên con đường thiện lương, thì không còn phải lo chuyện tốt hay không tốt. Tất thảy đều là duyên mà thôi…

Nam Mô Bồ Tát Hiểu và Thương 
Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm

(Viên Giác Thiền Tự )


This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*