NHỮNG LỜI DẠY THIẾT THỰC

NHỮNG LỜI DẠY THIẾT THỰC

của

NGÀI HÒA THƯỢNG THÁNH NGHIÊM

1. Ba điều dẫn đến thành công: Tùy thuận nhân duyên, nắm bắt nhân duyên và tự tạo nhân duyên.

2. Bốn điều phước: Biết phước, tiếc phước, bồi phước và trồng phước.

3. Bốn thái độ trước một sự việc: Đối diện nó, chấp nhận nó, xử lý nó và để nó qua đi.

4. Ít phê phán, khen ngợi nhiều là phương pháp hay để tránh tạo khẩu nghiệp.

5. Gặp được cơ duyên thì phải nắm bắt, không có cơ duyên thì phải tự tạo, cơ duyên chưa chín muồi thì đừng cưỡng ép.

6. Cứu khổ cứu nạn là Bồ tát, chịu khổ chịu nạn là Đại Bồ tát.

7. Tâm chuyển theo cảnh là phàm phu, cảnh chuyển theo tâm là thánh hiền.

8. Dùng trí tuệ xử lý công việc, lấy từ bi đối đãi mọi người.

9. Cách nhìn là trí tuệ của bạn, vận may là phước đức của bạn.

10. Trừ bỏ phiền não của mình thì có trí tuệ, chia sẻ lợi ích cho người chính là có từ bi.

11. Dùng tâm hổ thẹn để xét bản thân, dùng tâm cảm ân để nhìn thế giới.

12. Cảm ân có thể giúp chúng ta trưởng thành, báo ân có thể giúp chúng ta thành tựu.

Namo Buddhaya
Source: TrangNhaThichTanhTue

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*