Kính mừng Đại Lễ Phật Đản 2019

Kính mừng Đại Lễ Phật Đản 2019

Kính chúc quý đạo hữu gần xa, dồi dào sức khoẻ, thân tâm thường lạc, bồ đề vững mạnh và bình an, hạnh phúc.

Kính mong! với Đại lễ mừng ngày Phật Đản Sanh – những người đệ tử Phật, chúng ta cùng nhau, tưới tẩm vào tâm hồn chính mình:

“LÒNG TÔN KÍNH THẾ TÔN VÔ BIÊN” và “CỐ GẮNG KIÊN TRÌ HÀNH THEO LỜI PHẬT DẠY” 
• Với 2 điều này cùng là món quà quý báu dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ Như Lai.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*