Daily Archives: April 17, 2017

THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ CÓ “HIẾU”?

THẾ NÀO MỚI GỌI LÀ CÓ “HIẾU”? Phật hỏi các thầy Sa-môn: ‘Con nuôi cha mẹ, lấy cam lồ trăm vị làm thức ăn, dùng thiên nhạc làm vui tai, sắm y phục hảo hạng mặc nơi thân, vai cõng cha mẹ đi khắp bốn phương, suốt đời phụng dưỡng như vậy, đáng gọi là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment