Bố thí Ba La Mật

Bố thí Ba La Mật

Đạo Phật thường được gọi là đạo Từ Bi ( Từ là từ mẫn chúng sanh, bi là Bi nan bạc khổ). Vì tình thương nhân loài Ngài khơi nguồn mở bài một pháp môn uyên thâm mầu nhiệm bậc nhất chuyển tiếp tạo thành Lục Ba La Mật cho hành giả khai tâm rộng lớn thực hành độ mình độ người ra khỏi biển sanh tử luân hồi mà thẳng đến bờ Giác ngộ.

Vậy Lục độ là gì ? Lục độ còn gọi là Lục Ba La Mật gồm : 1 – Bố thí, 2 – Trì giới, 3 – Tín tấn, 4 – Nhẫn nhục, 5 – Thiền định, 6 – Trí huệ.

1 – Bố thí Ba La Mật : Bố là cùng khắp, thí là cho, là trao tặng, là hiến vâng. Bố thí là cho cùng khắp, cho tất cả mọi loài , mọi nơi. Còn Ba La Mật từ chữ Paramita nghĩa là đáo bỉ ngạn hay là bờ bên kia. Cùng cái cho mà ta cứ ở mãi mãi bên này vì còn chấp ngã chấp tướng, cũng cái cho đó mà đến bờ bên kia vì không còn chấp ngã chấp tướng thế thôi. Cho những gì ?

a – Tài thí : Không còn chấp ngã chấp tướng mới đem tiền bạc tài sản của mình ra cho mà không nuối tiếc gọi là ngoại tài. Kể cả thân mạng gọi là nội tài. Tất cả đều là một nghĩa cử cao đẹp nhất thể hiện lòng bi tuyệt diệu cho muôn loài.

b – Pháp thí : Đem chánh pháp, ý đẹp lời hay hợp với chân lý, căn cơ giúp cho người bỏ dữ làm lành, cải tà quy chánh bằng ngôn ngữ gọi là khẩu giáo, sống đời sống chân chính hợp đạo đức, y oai nghi, đúng giới luật khuôn mẫu gọi là thân giáo. Khẩu giáo hay thân giáo là tài sản tinh thần siêu việt lâu dài dâng đến mọi loài chúng sanh thì miền an lạc nào bằng.

c – Vô úy thí : Vô úy nghĩa là không sợ. Vô úy thí là làm cho người khác không sợ hải, hết sợ. Cuộc đời này có hàng trăm ngàn cái sợ , khỏi kể ra đây quý vị cũng rõ. Mình còn sợ thì làm sao giúp cho tha nhân hết sợ đây. Nếu hành giả không văn tư tu khó mà tiến vào Bồ tát đạo. Dùng Tam Pháp Ấn : Vô thường, vô ngã, vô tướng khắc ghi nhuần nhiễn thuần thục thì đến đâu gặp cảnh nào mới đủ trí tuệ và từ bi cho ra mà không thấy mất mát cái gì cả thì còn đâu mà sợ hải. Thì mới giúp người không sợ hải được yên tâm chứ.

Vậy cần phải phân biệt bố thí chấp tướng và không chấp tướng :

Cho ra với tâm không trong sạch còn vụ lợi là chấp tướng. Còn cho ra với tâm trong sạch bình đẳng không chấp tướng mới đúng pháp.

Với pháp Bố thí Ba La Mật nầy người nhận sẽ hết khổ được vui, còn người cho vui với cái vui của người nhận thì từ gia đình đến ngoài xã hội hạnh phúc an lạc biết chừng nào.

Tóm lại Bố Thí Ba La Mật là cho ra của cải tiền bạc công sức kể cả thân mạng hay pháp thí trong tinh thần thanh tịnh bình đẳng : không thấy mình cho, vật cho, người nhận, giống như tàng cây to cho bóng mát không phân biệt khách bộ hành thượng nhân hay hạ nhân dừng chân đứng nghỉ. Ai ai cũng được thừa hưởng như nhau, hợp với tự tánh thanh tịnh bình đẳng mà trên cầu Phật đạo hạ hóa quần sanh, đúng thực như vậy : đó mới là con đường Bồ Tát đạo.

Kính bút
T. Minh Đức

Nguồn: Hội Phật Giáo Bordeaux Chùa Phước Bình

Ban mai Oct 16 - 2015

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*