Daily Archives: March 12, 2019

SỐNG TỈNH THỨC

SỐNG TỈNH THỨC Thích Thanh Từ Chúng ta hiện giờ đang sống đang tu, mà chỉ mong muốn những cái nho nhỏ, như đời sau có phước hơn đời này, giàu sang sung sướng hơn đời này. Nhưng ta quên rằng dù được như vậy chắc gì đã hạnh phúc, vì có thân là có […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment