BS-9: Đức Phổ Hiền Bồ-tát

Recent Pages:  1  2  2a 2b 3  4  5  5a   6  8  9  10 11 12

Sự Tích Đức Phổ-Hiền Bồ Tát


Uploaded by Tuan-Anh Bui-Nguyen

Mười Nguyện Của Phổ Hiền Bồ Tát
Pháp Sư Tịnh Không


Uploaded by NiemPhat ThanhPhat 

Tụng Kinh Pháp Hoa
Phẩm Phổ-Hiền Bồ-Tát khuyến-phát – Quyển VII


Uploaded by Linh Minh Tram Dich

10 ĐẠI HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT PHỔ HIỀN

TK. Thích Liễu Nguyên phổ thơ

Một thường lễ kính chư Phật
Lễ Phật, tâm Phật dung Phật tuệ sanh
Kính Phật phước đức an lành
Nguyện làm Bồ Tát dưới chân Phật đài.

Hai thường xưng tán Như lai
Xưng đủ mười hiệu Như Lai tuyệt vời
Tán thán công đức biển trời
Nguyện làm Bồ Tát đời đời mười phương.

Ba thường rộng tu cúng dường
Cúng Phật, phát nguyện lên đường độ sanh
Dường là bố thí quần sanh
Nguyện làm Bồ Tát tu hạnh cúng dường.

Bốn thường sám hối nghiệp chướng
Sám xấu hổ lỗi lầm trước đã tạo
Hối quay đầu theo chánh đạo
Nguyện làm Bồ Tát thường tạo phước đức.

Năm thường tùy hỷ công đức
Tùy duyên hóa độ muôn ức nẻo đường
Hỷ xã Tâm Phật hằng nương
Nguyện làm Bồ Tát thuận đường Chuyển Luân.

Sáu thường thỉnh chuyển pháp luân
Thỉnh thay cả trời người ân cần thỉnh Phật
Chuyển rộng bánh xe pháp Phật
Nguyện làm Bồ Tát dựng đất Bồ đề.

Bảy thường thỉnh Phật trụ thế
Phật tại thế gian mọi bề sáng lạng
Trụ pháp vương hướng Phật đàng
Nguyện làm Bồ Tát phát quang pháp ngọc

Tám thường theo Phật tu học
Bồ tát nối gót thân tộc Như Lai
Được Phật truyền pháp không sai
Nguyện làm Bồ tát tương lai Phật thành.

Chín thường hằng thuận chúng sanh
Hằng luôn giỏi mắt từ ân phổ độ
Thuận theo Phật pháp giác ngộ
Nguyện làm Bồ Tát cứu độ muôn phương.

Mười thường đều cùng hồi hướng
Hồi quy về cùng chung đường Phật quả
Hướng đến chỗ pháp vô ngã
Nguyện làm Bồ Tát thuận đà thượng sanh.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát thùy từ chứng minh gia hộ

Đôi dòng cảm niệm:

Kính thưa chư Hành Giả, đặc biệt là những Hành Giả đang tu theo tông phái Tịnh Độ. Bên cận phải học và liễu ngộ 48 Đại nguyện của của Đức Phật A Di Đà, 12 Hạnh Nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm thì Quý Vị cần phải học và liễu ngộ 10 Đại Nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền.

Bồ Tát Phổ Hiền được thờ là sáng tổ của Tông phái Tịnh Độ. Khi quý vị tu học và liễu ngộ được như vậy mà phát lên Tín, Hạnh, Nguyện thâm sâu và vững chải thì lập tức đã được chiêu cảm vào trong những đại nguyện đó, từ đây nhiêu ích cho bản thân và cho muôn loài chúng sanh. Đó chính là công đức và thành quả giải thoát của Hành Giả Bồ Tát vậy.

Kính chúc Quý Vị và thân thuộc thân tâm thường an lạc và ngày càng tiến lên trên những quả vị Bồ Tát Thập Tín, Bồ Tát Thập Hạnh, Bồ Tát Thập Nguyện, Thập Địa Bồ Tát để phổ độ chúng sanh và mau thành Phật quả.

           THEO CHÂN PHỔ HIỀN
            Thơ: Liễu Nguyên

Thầm lặng tu hạnh Phổ Hiền
            Nguyện lớn đã phát Thánh hiền từ đây
            Vun trồng đạo quả vững xây
            Tu Di có đổi nguyện này chẳng phai.

            Trên thừa chánh Pháp Như Lai
            Chúng sanh phổ độ tương lai Phật thành
            Bát Nhã Lục Độ chuyên cần
            Chúng sanh mọi nẻo xa gần noi theo.

Ngàn sông ngàn núi cũng trèo
            Phân thân hóa độ khắp nẻo gần xa
            Vâng theo lời Phật Thích Ca
            Phổ Hiền hạnh nguyện sáng cả Ta bà.

Tịnh độ xây đắp một nhà
            Tôn thờ Phổ Hiền sáng ra Tông này
            Hoa sen ngát nở từ đây
            Tây Phương sen nở chốn này mà ra.

Khắp cả thế giới Ta Bà
            Theo chân Phổ Hiền thoát ra luân hồi
            Hoa sen nâng chỗ tòa ngồi
            Mười phương pháp giới muôn đời Tuệ soi.

Tập thơ này được trích từ: GIÓ MÂY HÓA KIẾP – Liễu Nguyên (Tuyển tập thơ)

Nguồn: Hoavouu

Chuyển đến trang:  1  2  2a 2b 3  4  5  5a   6  8  9  10 11 12