Nghe Giảng Kinh

Cố HT Huyền Vi

Bát Nhã Tâm Kinh

Bat Nha Tam Kinh 1.mp3 01-Mar-2011 23:34 6036043
Bat Nha Tam Kinh 2.mp3 01-Mar-2011 23:34 6074998
Bat Nha Tam Kinh 3.mp3 01-Mar-2011 23:34 6174794
Bat Nha Tam Kinh 4.mp3 01-Mar-2011 23:34 6386381
Bat Nha Tam Kinh 5.mp3 01-Mar-2011 23:34 5948169
Bat Nha Tam Kinh 6.mp3 01-Mar-2011 23:34 5897837
Bat Nha Tam Kinh 7.mp3 01-Mar-2011 23:34 6066410
Bat Nha Tam Kinh 8.mp3 01-Mar-2011 23:34 4015658

♥ Bát Nhã Tâm Kinh (chú) on the playlist #53

Kinh Quán Vô Lượng Thọ

KinhQuanVoLuongTho01.mp3 01-Mar-2011 23:40 6058329
KinhQuanVoLuongTho02.mp3 01-Mar-2011 23:40 6121490
KinhQuanVoLuongTho03.mp3 01-Mar-2011 23:40 6089348
KinhQuanVoLuongTho04.mp3 01-Mar-2011 23:40 3943728
KinhQuanVoLuongTho05.mp3 01-Mar-2011 23:40 5949438
KinhQuanVoLuongTho06.mp3 01-Mar-2011 23:40 5395884
KinhQuanVoLuongTho07.mp3 01-Mar-2011 23:40 6152110
KinhQuanVoLuongTho08.mp3 01-Mar-2011 23:40 3729568
KinhQuanVoLuongTho09.mp3 01-Mar-2011 23:40 6007199
KinhQuanVoLuongTho10.mp3 01-Mar-2011 23:40 4574648
KinhQuanVoLuongTho11.mp3 01-Mar-2011 23:40 6142000
KinhQuanVoLuongTho12.mp3 01-Mar-2011 23:40 5986725
KinhQuanVoLuongTho13.mp3 01-Mar-2011 23:40 6051589
KinhQuanVoLuongTho14.mp3 01-Mar-2011 23:40 6047313
KinhQuanVoLuongTho15.mp3 01-Mar-2011 23:40 6388157
KinhQuanVoLuongTho16.mp3 01-Mar-2011 23:40 6073802
KinhQuanVoLuongTho17.mp3 01-Mar-2011 23:40 6020244
KinhQuanVoLuongTho18.mp3 01-Mar-2011 23:40 6493207
KinhQuanVoLuongTho19.mp3 01-Mar-2011 23:40 4166077
KinhQuanVoLuongTho20.mp3 01-Mar-2011 23:40 4327186

Kinh Vô thường

Kinh Vo Thuong H-Vi 1.mp3 01-Mar-2011 23:57 6059906
Kinh Vo Thuong H-Vi 2.mp3 01-Mar-2011 23:58 5896116

Bồ Tát Phổ Hiền

Bo Tat Pho Hien 1.mp3 01-Mar-2011 23:55 4004715
Bo Tat Pho Hien 2.mp3 01-Mar-2011 23:55 4049903
Bo Tat Pho Hien 3.mp3 01-Mar-2011 23:55 4045772
Bo Tat Pho Hien 4.mp3 01-Mar-2011 23:55 3918471

Chữ Hiếu Trong Ðạo Phật

Chu Hieu Trong Dao Phat 1.mp3 01-Mar-2011 23:55 4063926
Chu Hieu Trong Dao Phat 2.mp3 01-Mar-2011 23:55 2350068

Con NguoiTuDauDen1.mp3 01-Mar-2011 23:56 5556521
ConNguoiTuDauDen2.mp3 01-Mar-2011 23:56 5599281

HT Nhất Hạnh

Kinh Sam Nguyen 17-1-99-1.mp3 02-Mar-2011 00:38 5478087
Kinh Sam Nguyen 17-1-99-2.mp3 02-Mar-2011 00:33 4450847

Thien Quan Niem Hoi Tho 1.mp3 02-Mar-2011 00:36 5616431
Thien Quan Niem Hoi Tho 2.mp3 02-Mar-2011 00:38 5592503

Tu Vo Luong Tam Hy Niem Vui .mp3 02-Mar-2011 00:31 3719314

Nuoi duong bang tue giac_01.mp3 02-Mar-2011 00:49 1767364
Nuoi duong bang tue giac_02.mp3 02-Mar-2011 00:49 1282845
Nuoi duong bang tue giac_03.mp3 02-Mar-2011 00:50 2509973
Nuoi duong bang tue giac_04.mp3 02-Mar-2011 00:49 1593075
Nuoi duong bang tue giac_05.mp3 02-Mar-2011 00:49 2154603

Nuoi_Duong_Niem_Tinh_Lac_01.mp3 02-Mar-2011 00:49 7918260
Nuoi_Duong_Niem_Tinh_Lac_02.mp3 02-Mar-2011 00:49 4858799

Thao Go noi ket_01.mp3 02-Mar-2011 00:50 7556726
Thao Go noi ket_02.mp3 02-Mar-2011 00:49 1069895

Thap sang chanh niem A_01.mp3 02-Mar-2011 00:49 3773255
Thap sang chanh niem A_02.mp3 02-Mar-2011 00:49 3430006
Thap sang chanh niem B_01.mp3 02-Mar-2011 00:49 2829607

Tri Vo Phan Biet_01.mp3 02-Mar-2011 00:50 4822959
Tri Vo Phan Biet_02.mp3 02-Mar-2011 00:49 1731315

Hoa Voi Ruou Nguyen Binh – 01.mp3 02-Mar-2011 00:37 4074696
Hoa Voi Ruou Nguyen Binh – 02.mp3 02-Mar-2011 00:37 3892176

HT Thanh Từ

Kinh Kim Cang

KinhKimCang 01.mp3 13-Jan-2010 12:14 7374785
KinhKimCang 02.mp3 13-Jan-2010 12:14 10628493
KinhKimCang 03.mp3 13-Jan-2010 12:14 8063269
KinhKimCang 04.mp3 13-Jan-2010 12:14 9818070
KinhKimCang 05.mp3 13-Jan-2010 12:14 10176888
KinhKimCang 06.mp3 13-Jan-2010 12:14 15687053
KinhKimCang 07.mp3 13-Jan-2010 12:14 8764813
KinhKimCang 08.mp3 13-Jan-2010 12:14 5456248
KinhKimCang 09.mp3 13-Jan-2010 12:14 5083011
KinhKimCang 10.mp3 13-Jan-2010 12:14 4101538
KinhKimCang 11.mp3 13-Jan-2010 12:14 4864104
KinhKimCang 12.mp3 13-Jan-2010 12:14

Kinh Hoa Nghiêm

01_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5432400
02_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2681037
03_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2757600
04_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5417037
05_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5409312
06_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2814957
07_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2595888
08_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5414829
09_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5483760
10_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2812749
11_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2618928
12_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5465661
13_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5428320
14_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2763501
15_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2727648
16_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5484525
17_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5476416
18_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2720301
19_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2784480
20_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5517549
21_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5528304
22_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2798541
23_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2698800
24_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5500509
25_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5490288
26_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2850669
27_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2695344
28_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5505165
29_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5506368
30_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2745981
31_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2753808
32_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5526189
33_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5525952
34_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2728221
35_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2789568
36_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5502525
37_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5499360
38_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 1637901
39_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 2788416
40_KinhHoaNghiem.mp3 13-Jan-2010 12:13 5547357

Thiền Tông Bản Hạnh

01_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5623808
02_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5679104
03_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5701632
04_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5701632
05_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5720064
06_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5752832
07_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5584896
08_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5586944
09_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5605376
10_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5769216
11_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5638144
12_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5748736
13_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5771264
14_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 5771264
15_ThienTongBanHanh.mp3 13-Jan-2010 12:22 3268608

GIẢNG KINH 42 CHƯƠNG

 

TT. Thích Phước Tịnh

01 Ly Dục Tịch Tĩnh Chương 1
02 Thức Tâm Đạt Bổn 01 Chương 2

03 Thức Tâm Đạt Bổn 02 Chương 2
04 Thư Tâm Đạt Bổn 03 Chương 2
05 Hiện Hạnh Sa Môn Chương 3
06 Con Đường Thiện Ác Chương 4
07 Làm Mới Thân Tâm 01 Chương 5
08 Làm Mới Thân Tâm 02 Chương 5
09 Tu Tập Hạnh Nhẫn Nhục Chương 6, 7 & 8
10 Bác Học Đa Văn Chương 9
11 Tuỳ Hỷ & Cúng Dường01 Chương 10 &11
12 Tuỳ Hỷ & Cúng Dường 02 Chương 10 & 11
13 Vượt Qua Khó Khăn 01 Chương 12
14 Vượt Qua Khó Khăn 02 Chương 12
15 Tĩnh Tâm Thu Chi Chương 13
16 Hành Đạo Thủ Chân 01 Chương 14 & 15
17 Hành Đạo Thủ Chân 02 Chương 14 & 15
18 Hành Đạo Thủ Chân 03 Chương 14 & 15
19 Xả Ly Ái Dục Chương 16
20 Thắp Sáng Trí Tuệ Chương 17
21 Siêu Việt Nhị Biên 01 Chương 18
22 Siêu Việt Nhị Biên 02 Chương 18
23 Tam Pháp Ấn 01 Chương 19 & 20
24 Tam Pháp Ân 02 Chương 19 & 20
25 Tham Đắm Các Dục Chương 21 & 22
26 Họa Hại Của Ái Dục 01 Chương 23 & 24
27 Họa Hại Của Ái Dục 02 Chương 24 & 25
28 Quán Chiếu Sự Thọ Dụng Chương 26
29 Trôi Vào Biển Giải Thoát Chương 27
30 Thận Trọng Với Thức Chương 28
31 Phong Cách Sa Môn 01 Chương 29
32 Phong Cách Sa Môn 02 Chương 29
33Đoạn Duyên Ái Dục Chương 30
34Đoạn Gốc Ái Dục Chương 31 & 32
35 Mặc Giáp Tinh Tấn Chương 33
36 Con Đường Trung Đạo Chương 34
37 Thanh Lọc Tâm Thức Chương 35
38 Hạnh Phúc Và Tâm Linh Chương 36
39 Thân Cận Bên Phật Chương 37
40 Người Hiểu Đạo Chương 38
41 Nhất Vị Pháp Chương 39
42 Thân Tâm Nhất Như Chương 40
43 Nỗi Sợ Sinh Tử 01 Chương 41
44 Nỗi Sợ Sinh Tử 02 Chương 41
45 Nhìn Bằng Mắt Phật 01 Chương 42
46 Nhìn Bằng Mắt Phật 02 Chương 42
47 Nhìn Bằng Mắt Phật 03 Tổng Kết Kinh

Kinh Duy Ma Cật

01 Cõi Nước Phật 01 Tải Về Phẩm 01 29-06-08 McGarvin
02 Cõi Nước Phật 02 Tải Về Phẩm 01 19-07-08 McGarvin
03 Cõi Nước Phật 03 Tải Về Phẩm 01 24-08-08 McGarvin
04 Cõi Nước Phật 04 Tải Về Phẩm 01 31-08-08 McGarvin
05 Cõi Nước Phật 05 Tải Về Phẩm 01 21-09-08 McGarvin
06 Cửa Phương Tiện 01 Tải Về Phẩm 02 28-09-08 Sangha
07 Cửa Phương Tiện 02 Tải Về Phẩm 02 26-10-08 Sangha
08 Nhiếp Phục Thinh Văn 01 Tải Về Phẩm 03 23-11-08 Sangha
09 Nhiếp Phục Thinh Văn 02 Tải Về Phẩm 03 14-12-08 Sangha
10 Nhiếp Phục Thinh Văn 03 Tải Về Phẩm 03 15-12-08 Sangha
11 Nhiếp Phục Thinh Văn 04 Tải Về Phẩm 03 28-12-08 Sangha
12 Nhiếp Phục Thinh Văn 05 Tải Về Phẩm 03 18-01-09 Sangha
13 Nhiếp Phục Thinh Văn 06 Tải Về Phẩm 03 22-02-09 Sangha
14 Hộ Niệm Bồ Tát 01 Tải Về Phẩm 04 15-03-09 Sangha
15 Hộ Niệm Bồ Tát 02 Tải Về Phẩm 04 22-03-09 Sangha
16 Hộ Niệm Bồ Tát 03 Tải Về Phẩm 04 29-03-09 Sangha
17 Hộ Niệm Bồ Tát 04 Tải Về Phẩm 04 19-04-09 Sangha
18 Thượng Nhân Tương Ngộ 01 Tải Về Phẩm 05 24-05-09 Sangha
19 Thượng Nhân Tương Ngộ 02 Tải Về Phẩm 05 31-05-09 Sangha
         

 

PHÁP THOẠI

Nhận Diện Đơn Thuần

Tải Về

Tiếp Xúc Với Sự Sống

Tải Về

Pháp Tu Căn Bản Của Phật Tử

Tải Về

Hiệu Lực Cầu Nguyện 01

Tải Về

Hiệu Lực Cầu Nguyện 02

Tải Về

Ý Nghĩa An Cư

Tải Về

Nhìn Bằng Mắt Trẻ Thơ

Tải Về

Pháp An Tâm

Tải Về

Niệm Sức Mạnh Quan Âm

Tải Về

Chế Tác Hạnh Phúc

Tải Về

 

Tiếp Xúc Chánh Niệm

Tải Về

Nuôi Dưỡng Chánh Niệm

Tải Về

Trạm Nhiên & Cuộc Lữ

Tải Về

Hạnh Phúc Từ Bên Trong

Tải Về

Thương Yêu & Đời Sống

Tải Về

Hồi Phục Chủ Quyền

Tải Về

Đuổi Bắt Hạnh Phúc

Tải Về

Hạnh Phúc Của Bạn

Tải Về

Vượt Thoát Sầu Khổ

Tải Về

Cành Mai Cuối Năm

Tải Về

Ta Là Ai

Tải Về

SÁCH NÓI

QUAN ÂM THỊ KÍNH

SựTích Quan Âm Thị Kính, Nhất Hạnh – Phần I
SựTích Quan Âm Thị Kính, Nhất Hạnh – Phần II

NGỌC SÁNG TRONG HOA SEN

Nguyên Tác: The Wheel of Life của John Blofeld. Phóng Tác: Nguyên Phong

01| 02| 03| 04| 05| 06| 07| 08| 09| 10| 11| 12| 13| 14|

Source: thuvienhoasen

Ngôi Phật tự Đại Tòng Lâm Bảo sơn

Chùa Tam Bảo Sơn (còn gọi là Đại tòng lâm Tam Bảo Sơn) được xem là trung tâm văn hóa Phật giáo lớn nhất của cộng đồng người Việt ở quốc gia Bắc Mỹ. Chùa được xây dựng tại thị trấn Harrington, tỉnh Quebéc, Canada.

Video

Huyền bí sông Hằng (32) – Sưu tầm


 Uploaded by thienhieubinhlong 

Thế nào là hồi hướng?

Thầy Hằng Trường

Cốt tủy của hạnh hồi hướng là mở rộng tâm lượng tới chỗ vô lượng vô biên.

Thập Hồi Hướng trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: tâm bồ tát là tâm đại bi (lòng thương không chiếm hữu) không có ngằn mé, biên tế. Tu hạnh hồi hướng là tu hạnh phát triển tình thương tới chỗ vô biên vô tận.
Do đó khi ta chắp tay hồi hướng ‘công đức’ mình tới kẻ khác, là lúc ta gởi gắm tình thương, lòng quan hoài tới những người mà ta hướng sự chú ý tới.

Chính tình thương này tạo ra một từ trường tốt lành mà ta gọi là ‘công đức’.

Do đó khi nói “hồi hướng công đức” là lúc ta khởi động và lan tỏa một từ trường tình thương tới người ta hồi hướng. Chính nhờ từ trường này mà người nhận sẽ có những thay đổi cụ thể.

Do đó hồi hướng là cách ta khởi động sức mạnh của tình thương.

Sự hiểu lầm về hồi hướng là sự suy nghĩ cho rằng ta cứ làm tốt rồi gởi cho người nào đó công đức, mà ta không hề chú ý tới động cơ hồi hướng là sự chia xẻ và lan tỏa sức mạnh tình thương.

Do đó, một khi sức mạnh tình thương được trỗi dậy và lan tỏa thì nó sẽ vô hạn, vô biên.

Vì sao nó trở nên vô biên? Vì tình thương này không bị cột trói trong đặc tính chiếm hữu của bản ngã, không bị hạn cuộc trong phạm trù của bản ngã, không bị giới hạn bởi lòng vị kỷ, ích kỷ.

Hồi hướng là sự biểu hiện cụ thể nhất của tình thương không chiếm hữu, của lòng bác ái, của tâm đại bi.

Do đó khi một hành động tốt được làm ra mà thiếu vắng tình thương thì từ trường của nó không sao vô biên được. Thí dụ như mình quét nhà mỗi sáng cho cha mẹ mình. Hành động ấy là hành động tốt nhưng nó được làm trong tâm thức ‘làm đúng bổn phận’, không phải làm vì thương cha mẹ. Đem hành động tốt này đi hồi hướng thì cũng được, nhưng sức mạnh không bao nhiêu. Bằng chứng; không ai bị ta cảm động cả.

Một sự hiểu lầm khác về hồi hướng là cho rằng công đức có thể định lượng. Làm sao ta có thể cân, đo sức nặng và sức mạnh của tình thương được? Quan niệm về định lượng tình thương chẳng qua là một phương tiện giải thích cho người thời xưa (thời phong kiến) để họ bớt lòng ích kỷ, biết quan hoài và chia sẻ những thứ mình ‘có’ với tha nhân.

Trong con đường tâm linh, chúng ta không thể suy nghĩ theo kiểu buôn bán, lời lỗ, nhiều ít, hơn thua được. Như thể thì quan điểm định lượng chẳng qua là một sản phẩm của thời đại phong kiến vậy. Chúng ta vẫn có thể tôn trọng quan điểm định lượng ấy vì nó có giá trị lịch sử thời đó, nhưng không có nghĩa là nó có ý nghĩa tuyệt đối đúng với mọi tâm thức, với mọi thời đại.

Trong thời đại của chúng ta hiện nay, quan niệm định lượng ấy cần upgraded, chứ không cần bác bỏ hoặc cho là sai lầm. Với những ai còn có ký ức và truyền thống của văn hóa phong kiến, thì quan niệm định lượng vẫn còn hoàn toàn đúng với họ. (Và hệ quả tai hại là vói tâm thức định lượng ấy, công đức thật sự có nhiều ít, có thêm bớt).

Với những ai đã mở tâm và có tình thương, thì hồi hướng là một hành động quá đẹp để ta lan tỏa tình thương tới mọi người có duyên với ta. Một khi lan tỏa thì ‘công đức’ (từ trường do tình thương tạo ra) sẽ vô biên.
Do vậy:
Một nụ cười đầy lòng quan hoài. Một lời lành đầy ấm áp. Một nghĩa cử săn sóc người ốm đau. Một cái nhìn thông cảm nỗi khổ đau của bạn mình. Tất cả đều là sự lan tỏa bất khả tư nghì, không thể đo lường sức mạnh của lòng thương vô biên trong những hành động, dù nhỏ, ấy được. Cả vũ trụ được gói trọn trong một tâm niệm: tình thương.
Khi hồi hướng ta chỉ cần hướng tâm tới những người mà ta có quan hệ cũng có nghĩa là đủ. Không nhất thiết phải đọc bài kệ, hay nói lên lời hồi hướng gì cả.
Trong im lặng, hãy cảm nhận sự lan tỏa. Hãy cảm nhận tiếng lòng. Hãy lắng nghe nỗi niềm của những cánh cửa tâm hồn đang thổn thức chờ đợi tình thương của ta.
Trong im lặng, hãy gởi sức sống này tới họ.

Đó là hồi hướng.

Nguồn: The Compassionate Heart

 • Bướm bay vườn cải hoa vàng-N. Hạnh

  Tôi không bao giờ khôn lớn Kể gì mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm ? Mới hôm qua đây tôi thấy bướm bay từng đàn rộn rã trong khu vườn cải hoa vàng.....
 • April 2014
  M T W T F S S
  « Mar    
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • Câu nói ghi nhớ của Ðức Phật:

  “Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thể hiện lòng từ. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy rèn luyện lòng từ.”
 • Archives

 • Recent Posts

 • Phước đức và Công đức

  Phước đức xuất phát từ hành động, nói năng, suy nghĩ thiện (lợi mình lợi người). Công đức có 2 nghĩa: Một là đức tạo ra từ công lao hành thiện, nghĩa này giống với nghĩa phước đức. Hai là ám chỉ cái đức của Đạo, hay nói cách khác là cái đại dụng của pháp. Bậc giác ngộ thì mọi hành động nhỏ nhặt nhất của họ đều là công đức, dù đó là hành động duy tác, không thiện không ác. Nhưng một người làm thiện với bản ngã thì tuy có phước đức vẫn không có công đức nào cả. (TS. VM)
 • NHỮNG TƯ TƯỞNG HAY

  Bốn ý tưởng hay cho cuộc sống: Nhìn lại đàng sau để có Kinh nghiệm ! Nhìn về phía trước để thấy Hy vọng ! Nhìn xung quanh để tìm ra Thực tại ! Nhìn vào bên trong để tìm thấy Chính mình!
 • Hạnh phúc không phải là chỗ đến, mà chính là cách đi - Margaret B. Runbeck
 • Người thông minh cầu nguyện không phải để thoát nạn, mà để mình không sợ hãi. R.W.Emerson