Daily Archives: July 14, 2014

SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ-TÁT CÓ MÂU THUẪN VỚI LUẬT NHÂN QUẢ?

SỰ LINH ỨNG CỦA BỒ-TÁT CÓ MÂU THUẪN VỚI LUẬT NHÂN QUẢ? HỎI: Tôi là Phật tử, hiện đang là sinh viên. Gia đình tôi thờ Bồ-tát Quán Thế Âm. Trong quá trình tu học, tôi thường trì chú Đại bi, niệm danh hiệu Bồ-tát và nhận được nhiều sự nhiệm mầu linh ứng không […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment