Mùa Xuân 2014

 Nương theo Giáo Pháp Phật Ðà

    Chữ Tâm Phật dạy chúng ta độ đời.

 Ðến bờ giác ngộ thảnh thơi

   Thoát ly phiền não cuộc đời an vui.