Daily Archives: January 16, 2021

Làm sao có được tâm từ?

Làm sao có được tâm từ? Duy Nhiên dịch Hỏi:  Tôi thực tập theo con đường của Phật cũng được mười lăm năm. Mỗi ngày tôi vẫn đều đọc sách Phật, ngồi thiền và tụng kinh. Nhưng sao tôi vẫn không cảm thấy mình có được tâm từ như lời Phật dạy. Tôi cảm thấy như là […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment