Daily Archives: December 9, 2020

Chánh niệm đã bị pha nhạt?

Chánh niệm đã bị pha nhạt? Ông Gil Fronsdal đã từng xuất gia và tu tập theo dòng thiền Tào Động của Suzuki Roshi, và được Truyền Pháp (dharma transmission) vào năm 1995. Và ông cũng đã tu theo truyền thống Vipassana của Phật giáo Nguyên thuỷ, dưới sự hướng dẫn của ngài U Pandita. […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment