Monthly Archives: November 2019

Life is short …

Life is short … I always feel happy, you know why? William Shakespeare said: I always feel happy, you know why?Because I don’t expect anything from anyoneExpectations always hurt … Life is short …So love your life … Be happy and keep smilingBefore you speak, ListenBefore you write, ThinkBefore you spend, EarnBefore you pray, ForgiveBefore […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Giải thoát, nếu một ngày…

Giải thoát, nếu một ngày… Đừng nghĩ rằng sự giải thoát chỉ dành cho những bậc xuất gia, nếu biết tu hành và biết sống thì giải thoát có thể đến với tất cả mọi người. Giải thoát trong tầm tay và ngay nơi vị trí mình đang đứng bạn ạ! – Nếu một ngày […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment