Daily Archives: October 19, 2018

Nhân duyên trong đời …

Nhân duyên trong đời .. Như Nhiên Cảm niệm những mối nhân duyên trong đời… Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, … mỗi một người xuất hiện đều là đúng lúc nên xuất hiện và đáng […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment