Daily Archives: January 16, 2017

NHỮNG ĐIỀU PHẬT KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC

NHỮNG ĐIỀU PHẬT KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC Có một đệ tử hỏi Phật rằng: “Ngài có thần thông và từ bi, vì sao vẫn còn những kẻ chịu khổ vậy?” Phật rằng: “Tôi tuy có sức thần thông rất lớn; nhưng có bốn điều là vẫn không thể thực hiện được, chính là: Điều 1: […]

Posted in Uncategorized | Leave a comment